Stampabäcken

Igår fick vi till uppgift att inventera ett vattendrag inte lång här ifrån, vi skulle med hjälp av våran kunskap bedöma bäcken efter NPK+ och blå målklassning. Det går förenklat ut på att bedöma naturvärden, så som mängd död ved, forsande partier och bottenstruktur.
En död Flodpärlmussla.
 
Ser ni dem? Ett levande bestånd av Flodpärlmusslan.
 
Samma vattendrag men helt andra förutsättningar för liv. En blodigel på den undre bilden.
 
Idag har vi sett det olika delarna av av vattendraget och hur det påverkats av människan för att gynna oss. Mängder av kultur och fornlämningar från tidigare malmframställning finns det spår av i form av dammar och husgrunder.
En körskada över bäcken som inte borde finnas, tros vara anledningen till Flodpärlmusslans tillbakagång nedströms.